Facebook Játékszabályzat

1. A játék leírása

Jelen játék egy Facebook bejegyzéshez köthető. A játék során egy kérdést (Te melyik ajtót építenéd
be az otthonodba a képen láthatóak közül?) tesz fel a Szervező egy bejegyzésben, ami mellé egy
kép is tartozik, amelyen található 3db ajtó, amelyek alatt a Facebook által működtetett hangulatjel
ikon van. A játékos a kérdésre válaszolva maga dönti el, hogy mely hangulatjelet használja
válaszként a bejegyzésben. A játék során, mindenki aki a bejegyzést megossza az jogosult lesz 5 %
árengedményre az új megrendeléseknél.

2. Játékszabályzat

Jelen szabályzat az AjtóHome Mosonmagyaróvár (továbbiakban: Szervező) által kezelt,
karbantartott https://www.facebook.com/ajtohomemosonmagyarovar/ Facebook oldalon futó
„Játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet- felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).Amennyiben
a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre,
valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

4. A játék időtartama, menete

Játék ideje: 2020.12.06. 11:00 – 2020.12.31 23:59
Sorsolás: 2021. január 2. 10:00

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a
AjtóHome Mosonmagyaróvár – https://www.facebook.com/ajtohomemosonmagyarovar/ Facebook
oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Az egyes kérdések lezárásakor összesen 3
nyertest sorsolunk a posztban megadott határidőig a játékosok közül.5. Játék sorsolásának menete
A játék lezárását követő 48 órán belül a Szervező a sorsolást megkezdi. A szervező által kiválasztott
személy/személyek végzik, akik a nyertest a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva kézi húzással
választják ki. A sorsolásról jegyzőkönyvet készítenek.

6. Nyeremények, nyertesek kihirdetése
A nyeremények kizárólag csak az AJTÓHOME üzletében használhatók fel, készpénzre nem
válthatók be és más akciókkal nem vonhatók össze. A megosztással reagálók körében 5 %
árengedményt adunk új megrendeléseknél. A már folyamatban lévő megrendelésre utólag nem
vehető igénybe az akció. A vásárlási utalvány és a kedvezmény minden, az üzletben forgalmazott
termékre vonatkozik.
1. Kisorsólt nyertes 30.000 Ft értékű AJTÓHOMEban beváltható vásárlási utalványt nyer.
2. Kisorsólt nyertes 20.000 Ft értékű AJTÓHOMEban beváltható vásárlási utalványt nyer.
3. Kisorsólt nyertes 10.000 Ft értékű AJTÓHOMEban beváltható vásárlási utalványt nyer.
A nyertes nevét a AjtóHome Mosonmagyaróvár –
https://www.facebook.com/ajtohomemosonmagyarovar/ Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb
a játék lezárását követő 48 órán belül.

7. Nem vehet részt a játékban
Nem vehet részt a játékban az aki a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét. Akinél
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel
jogosulatlan előnyre tett szert; egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/ eredményét
bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja. Jelen részvételi szabályzat bármely pontját
megsérti.

8. Nyertesek értesítése
A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény
átvételének részleteit.

9. Nyeremények kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok
kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek
eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételére a
nyertesnek 8 munkanapja van. Amennyiben a 8 munkanapot meghaladja a nyeremény átvétele
,abban az esetben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.10. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére
elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő
sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik
személy által elszenvedett károk tekintetében.

11. Adatkezelés
A Szervező a Játék résztvevőinek adatait a meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem
dolgozza fel. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz,
hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes
adatait (név, e-mail cím,postacím, adószám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az
Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Az adatkezelést a Szervező a Játék lebonyolítása során a
nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt végzi. A Játékosok személyes adatait a
Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények
sikeres átadása után törli.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

12. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe
nem hozható.

2020.12.07